Организационна диаграма

Съветът на директорите

Председател

Vincenzo Santochirico

Заместник-председател

Alberto Acito

Съветници

Giovanni Albanese

Eustachio Follia

Emanuele Loperfido

Съвет на настоятелите

Председател

Mario Salerno

Съветници

Michele De Rosa De Leo

Antonio Longo

Съвет на одиторите

Председател

Emilio Petrgliano

Съветници

Arcangelo Colella

Giuseppe Monaco