Fondazione Sassi

Fondazione Sassi ETS
via San Pietro Barisano, 42 / 45 - 75100 Matera
TEL +39 0835 333348 | +39 337 1518106
EMAIL info@fondazionesassi.org

Статут


Чл. 1

Създаване на „Фондация Саси“, разположена в град Матера.

Чл. 2
Фондацията е с нестопанска цел.
Целите на Фондацията:
– насърчава и подкрепя възстановяването на районите “Sassi“ на Матера чрез поощряване създаването на образователни, социални, културни, художествени институции, в сътрудничество със жителите на града
– насърчава проучвания и изследвания, които подобряват културното наследство на региона Базиликата
– организира и подпомага срещи, семинари, конференции, курсове за подготовка и професионално обучение
– събира или дарява безвъзмездни помощи или стипендии
– партнира с публични и частни администрации, фондации и организации от друг характер, включително чуждестранни, и при считане за необходимо, сключва споразумения с тях
Формите и методите, чрез които се постигат целите на институцията се определят и уреждат от Съвета на директорите, съгласно член 4.

Чл. 3
Активите на Фондацията се представят от фонда, посочен в Акта за учредяване на Фондацията, допълнени от постъпващите вноски.
Фондацията постига своите цели чрез отдаване под наем на имоти, наследства, завещания, дарения или други доходи, които не са предназначени за увеличаване на активите.

Чл. 4 

Органи на Фондацията са:
Съветът на директорите;
Съветът на одиторите;
Съветът на настоятелите.

Чл. 5
Фондацията се ръководи от съвет на директорите състоящ се от петима членове, чието назначаване е в ръцете на съветът на настоятелите. Назначените заемат длъжността за пет години и могат да бъдат преназначавани.
При назначенията задължително условие са изискванията за професионализъм и компетентност в областите на действие на Фондацията.
Позицията на Член от Управителния Съвет на директорите не е несъвместима с позицията на Член на Съвета на Настоятелите.

Чл. 6 
Съветът на директорите назначава председателя, който да бъде законен представител на институцията и да осигурява дейността и насърчава развитието й съгласно регламентите и решенията на Съвета.
В случай на отсъствие или възпрепятстване, задълженията на председателя са отговорност на вицепрезидента, също определен от Съвета.

Чл. 7
Заседанията на Съвета на директорите се провеждат през годината, две обикновени и множество извънредни.
Тези срещи се провеждат:
– първата до 30 април за одобряване на окончателния отчет;
– втората до 31 октомври за одобряването на бюджета.
Другите се свикват от председателя, ако последният сметне за необходимо и при обосновано и писмено искане от най-малко четирима членове на Управителния съвет.

Чл. 8
За валидността на заседанията на Съвета на директорите се изисква наличието на мнозинство от неговите членове.
Решенията се приемат с абсолютно мнозинство на гласовете, освен при изменения на членове, за които има нужда от гласовете на най-малко две трети от членовете на Съвета на директорите.
В случай на равенство гласът на председателя надделява.
Съветът се свиква от неговия председател най-малко пет дни преди избраната дата.
Съобщението трябва да съдържа индикация за дневния ред.

Чл. 9
Съветът на директорите се произнася относно бюджети и окончателни отчети и гарантира, че всички институционални цели се спазват строго.

Чл. 10
Контролът по управлението, паричните средства и счетоводството като цяло, се упражняват от борда на одиторите, съставен от трима назначени членове:
– двама от Съвета на Директорите;
– един от борда на настоятелите на Фондацията.
Одиторите могат да присъстват на заседанията на Съвета на директорите.
Бордът на Одиторите избира председателя.
Одиторите остават на служба за пет години и могат да бъдат преназначавани.
Бордът подготвя докладите за бюджета и годишните счетоводни отчети и ги представя на Съвета на Директорите заедно с финансовите отчети.
Службата на одитора не е несъвместима с членството в Съвета на настоятелите.

Чл. 11
Финансовата година на Фондацията започва на 1 януари и приключва на 31 декември на всяка година.

Чл. 12
Съветът на Директорите се състои от трима членове:
– назначен до живот, освен при отказ;
– с решение на Съвета на директорите прието с единодушие;
– сред тези, които са допринесли значително за постигане на задължителните цели на Фондацията.
Членовете на Съветът на настоятелите имат право да присъстват на заседанията на Съветът на директорите със съвещателен глас. Назначението не е платено.

Чл. 13
Съветът на директорите може да назначи научен комитет, който да го подпомага в неговите културни дейности. Той остава на служба за периода на мандата на Съвета на директорите, който го е назначил.

Чл. 14
Свободен достъп до дейностите на Фондацията могат да имат субекти, дружества и физически лица, чрез финансови вноски/активи.

Чл. 15
В случай на прекратяване на дейността на Фондацията, активите ще отидат към общината на град Матера, при условие, че те биват предназначени за опазване и възстановяване на кварталите „Sassi“.

Чл. 16
Въпреки че не са изрично предвидени в този устав, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в областта.


Notizie dalla Fondazione

От 19-ти до 23-ти септември – Габрово – Пилотен град на културата. Културата в центъра

20 септември, 2016